Enkhbat D

Apr 22, 2019

1 min read

Амжилтын нууц хүрэх том зорилгодоо бус харин эхлэх жижиг алхамдаа байдаг. Тэгээд өдөр бүр жижиг алхмаа давтана… алдаанаасаа суралцана… маргааш нь дахиад л давтана… хүрэх цэг хүртлээ давтана. Тэр нь хөдөлмөр, тэвчээр хоёр гэсэн үг. Амжилтад өөр ямар ч нууц байхгүй.

System Engineer PhD, Mongolian Internet Pioneer, Entrepreneur, Speaker, Coach #Connectivity, #DigitalTransformation, #Spirituality, #Photography, #Travel

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.