Бизнес бол Процесс

  • Анхдагч буюу үйлдвэрлэлийн процессууд. Үүнд үндсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг эрхлэн явуулах, шинээр үнэ цэнэ бүтээх, хэрэглэгчдэд үйлчлэх процессууд хамаарна. Жишээ нь, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шугамын, хэрэглэгчийн дуудлагад хариу өгөх, хэрэглэгчдэд туслах гэх мэт процессууд орно.
  • Арын буюу туслах процессууд. Үүнд үндсэндээ байгууллагын дотоод буюу арын ажлын процессууд орно. Жишээ нь, нягтлах бодох, санхүүгийн, дотоод сургалтын, ажлын байрны аюулгүй байдлын гэх мэт. Туслах процессууд нь зах зээл, хэрэглэгчдэд шинэ үнэ цэнийг шууд хүргэдгүйгээрээ анхдагч буюу үндсэн процессуудаас ялгагдана.
  • Менежмэнтийн процессууд. Энэ бол бизнесийг өөрийг нь буюу бизнесийн систем, бусад процессуудыг зохицуулах, хэмжих, хянах, удирдан явуулах процессууд юм. Үүнд төсөв, төлөвлөлтийн болон бизнесийн дэд бүтцээ тордон хөгжүүлэх процессууд орно. Менежмэнтийн процессууд нь арын процессуудын нэгэн адил зах зээл, хэрэглэгчдэд шинэ үнэ цэнэ шууд хүргэдэггүй.

--

--

System Engineer PhD, Mongolian Internet Pioneer, Entrepreneur, Speaker, Coach #Connectivity, #DigitalTransformation, #Spirituality, #Photography, #Travel

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Enkhbat D

Enkhbat D

2.1K Followers

System Engineer PhD, Mongolian Internet Pioneer, Entrepreneur, Speaker, Coach #Connectivity, #DigitalTransformation, #Spirituality, #Photography, #Travel