Дижитал Хархорум

  • Бүгд холбогдон нягтарч,
  • Хэлхэлдэж (дараачийн түвшний системийг хамтран байгуулж),
  • Төрөлжиж,
  • Бүтээмж,
  • Өрсөлдөх чадвараа хурдтай нэмж,
  • Нэмүү өртөг бүтээх бүс нутаг, даяар холбоонд идэвхитэй оролцож
  • “төгөлдөршин дээшлэх” замаар хөгжих үзэл баримтлалыг хөгжүүлэх нь зүйтэй.

--

--

System Engineer PhD, Mongolian Internet Pioneer, Entrepreneur, Speaker, Coach #Connectivity, #DigitalTransformation, #Spirituality, #Photography, #Travel

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Enkhbat D

Enkhbat D

2.1K Followers

System Engineer PhD, Mongolian Internet Pioneer, Entrepreneur, Speaker, Coach #Connectivity, #DigitalTransformation, #Spirituality, #Photography, #Travel